तालिका १ - घरको स्वामित्व अनुसार घरपरिवारको संख्या

S.N गापा/नपा वडा नं जम्मा आफ्नै भाडामा संस्थागत अन्य
1 सप्तकोशी 1 1084 1003 66 4 11
2 सप्तकोशी 2 602 592 6 0 4
3 सप्तकोशी 3 308 306 0 2 0
4 सप्तकोशी 4 553 527 7 11 8
5 सप्तकोशी 5 337 337 0 0 0
6 सप्तकोशी 6 349 348 0 1 0
7 सप्तकोशी 7 320 297 1 21 1
8 सप्तकोशी 8 448 447 0 1 0
9 सप्तकोशी 9 368 368 0 0 0
10 सप्तकोशी 10 467 463 2 1 1
11 सप्तकोशी 11 382 381 1 0 0